Branddörrar med brandgastäthet

Inandning av brandgaser utgör den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Därför är det givetvis mycket viktigt att en branddörr klarar av att hålla tätt mot dessa gaser i händelse av brand. Reglerna i BBR utgår från brandgastäthetsklasserna Sa och Sm enligt SS-EN 13501-2. Var ståldörren ska monteras är avgörande för vilken klass som ska användas. Sa och Sm är mått på hur tät dörren är vid olika temperatur- och tryckförhållanden. 

Brandgastätheten S är dörrens förmåga att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra. Sa reglerar kalla rökgaser, Sm varma brandgaser (200o)