Kvalitet

Vi känner stort ansvar för att våra produkter och lösningar bidrar till en hållbar utveckling i samhället. Vi följer noggrant de lagar och krav som ställs på oss som tillverkare och vi arbetar långsiktigt för att minimera vår miljöpåverkan. 

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1 (1 8000)

Vi använder dokumenterade processer i hela ledet för att säkerställa god kvalitet i produkter och leveranser. För information gällande produktcertifikat hänvisas till respektive prouktinformation.

Maxidoor ska med följande kvalitetsprinciper vara branschledande genom:

- Hög prestanda och kvalitet gällande tillverkade produkter
- Stor tillgänglighet avseende sortiment
- Korrekt, snabb och lättillgänglig information
- Effektiv och precis orderhantering
- Säkra leveranser
- Professionellt bemötande och relationer med kunder
- Kundanpassade och effektiva lösningar
- Systematiskt förbättringsarbete för ökad effektivitet och kundtillfredsställelse

Miljö

Maxidoor ska ständigt förbättra sitt miljöarbete och medverka till varaktig och hållbar utveckling.

- Vi ska följa miljökrav
- Vi ska ställa krav på leverantörer
- Vi ska ha en effektiv hantering av restprodukter
- Vi ska minimera energi- och materialförbrukning

Arbetsmiljö

Maxidoor ska i sitt arbetsmiljöarbete:

- Eftersträva att minimera risker och skador på arbetsplatsen
- Präglas av god kompetens i alla befattningar
- Delge möjlighet till yrkesmässig utveckling
- Arbeta för ständiga förbättringar
- Följa aktuella bestämmelser och uppsatta rutiner

CE-märkning

Sedan 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration. Maxidoor följer givetvis detta krav och vi skickar med en prestandadeklaration för alla CE-märkta produkter.